Tip: null

Adresa: Svetozara Miletića bb, Irig

Crkva je podignuta je 1679, ali je kasnije porušena i sagrađena nova, sadašnja, 1780. godine. Ikonostas je radio Jovan Klajić 1863/64. godine. To je jednobrodna je građevina sa petostranom apsidom na istočnoj i zvonikom na zapadnoj strani. Fasade su raščlanjene soklom, pilastrima i krovnim vencem. Ulaz je na južnoj fasadi, gde se u niši nad vratima nalazi ikona patrona, sv. Teodora Tirona. Ikonostas je izveo nepoznat bolji duborezac iz druge polovine XVIII veka. Najviše baroknih i rokoko dekorativno-simboličnih motiva ukrašavaju najznačajnije ikone na ikonostasu, one iz prve zone. Ikonostas i slike na pevnicama završeni su krajem osamdesetih godina XVIII veka, a na južnim dverima zabeležena je godina 1788. To je slikarstvo blisko radu Jakova Orfelina, a njegov deo preslikali su i pozlatili 1824. Teodor Drezmanović i Dimitrije Lazarević. Ikone je potom čistio Jovan Klaić 1864, kada je izvodio i zidne slike u unutrašnjosti crkve, da bi najzad, početkom XX veka bio premazan kompletan živopis i većina ikona na ikonostasu. U crkvi se nalaze i arhijerejski tron sa docnije preslikanom ikonom Hrista iz XVIII veka, kao i Bogorodičin presto sa ikonama Grigorija Nikolića iz 1801. Na horu je izdvojena kapela Sv. Haralampija sa ikonostasom Jovana Pantelića iz 1811. godine.