Adresa: Berkasovo

Period gradnje: 1766/1778. Izvedena je u maniru baroka, između 1766 i 1778. Koncipirana je kao jednobrodna crkvena građevina sa polukružnom oltarskom apsidom na istoku. Visoki zvonik, naglašene limene kape pokajnih formi, naknadno je prizidan uz zapadnu fasadu. Skladnu i smirenu fasadnu dekoraciju čine prislonjeni pilastri i profilisan krovni venac. Reprezentativan višespratan ikonostas, bogato ukrašen barokno-pokajnim motivima, rad je nepoznatog umetnika.

Dugo se smatralo da je autor zidne slikane dekoracije iz 1787. Kuzman Kolarić, plodan poznobarokni slikar-dekorater. Novija istraživanja ukazuju na Andreju Šalstista iz Novog Sada, čiji je potpis pronađen i na ikonostasu manastira Privina Glava, takođe pripisivanom Kolariću. Tokom vremena slikarstvo oltarske pregrade berkasovske crkve je pretrpelo znatne promene različitim prepravkama.

Za izradu živopisa angažovan je 1862. Pavle Čortanović. Bogorodični i mitropolitski presto ukrasio je ikonama Svetozar Popović 1910. Konzervatorski radovi su izvedeni 1982.