Finansijska analiza hotela registrovanih na teritoriji AP Vojvodine obuhvata deskriptivnu i empirijsku analizu posmatranih hotela za vremenski period 2018-2020. godine sa naglaskom na merenje negativnih efekata aktuelne Kovid-19 pandemije.

Deskriptivna analiza poslovanja hotela u AP Vojvodini ukazuje na sledeće stanje:


 • Prosečan broj zaposlenih u hotelima AP Vojvodine iznosi 1062, pri čemu se ukupan broj zaposlenih smanjio za 289 za vremenski period 2018-2020. godine.

 • Prosečna vrednost ukupne aktive iznosi 17.849.000 dinara, pri čemu je vrednost ukupne aktive smanjena za 518.000 dinara za vremenski period 2018-2020. godine.

 • Prosečna vrednost ukupne aktive po zaposlenom iznosi 16.899 dinara, pri čemu je vrednost ukupne aktive po zaposlenom porasla za 2.256 dinara za vremenski period 2018-2020. godine.

 • Prosečna vrednost ukupnih obaveza hotela iznosi 15.531.000 dinara, pri čemu je vrednost ukupnih obaveza porasla za 2.926.000 dinara za vremenski period 2018-2020. godine.

 • Učešće kratkoročnih obaveza u ukupnim obavezama iznosi 77.01%, dok je učešće dugoročnih obaveza 22.99% na kraju 2020. godine.

 • Prosečna vrednost ukupnog kapitala hotela iznosi 6.993.000 dinara, pri čemu je vrednost ukupnog kapitala smanjena za 1.070.000 dinara za vremesnki period 2018-2020. godine.

 • Prosečna vrednost ukupnog kapitala po zaposlenom iznosi 6.618 dinara,  pri čemu je vrednost ovog pokazatelja povećana za 777 dinara za vremenski period 2018-2020. godine.

 • Ukupni prihodi hotela smanjeni su za 16.12% u odnosu na ukupne rasode koji su povećani za 22.18% za vremenski period 2018-2020. godine.

 • Prosečni prihodi od prodaje iznose 7.274.000 dinara i čine 54.29% prosečnih ukupnih prihoda posmatranih hotela za vremenski period 2018-2020. godine.

 • Prosečni nivo prihoda po zaposlenom iznosi 688.000 dinara, pri čemu je prisutan rastući trend ovog pokazatelja što je rezultat smanjenja broja zaposlenih u oblasti hotelijerstva za vremenski period 2018-2020. godine.

 • Prosečan neto rezultat hotela iznosi 591.000 dinara, pri čemu je došlo do smanjenja od 6.424.000 dinara za vremenski period 2018-2020. godine.

 • Prosečan neto rezultat po zaposlenom iznosi 254 dinara, pri čemu je vrednost ovog pokazatelja smanjena za 6.214 dinara za vremsnki period 2018-2020. godine.

 • Prosečna vrednost pokazatelja opšte likvidnosti hotela iznosi 2.17, pri čemu je vrednost ovog pokazatelja opala za 25,91% za vremenski period 2018-2020. godine

 • Prosečna vrednost pokazetelja ubrzane likvidnosti hotela iznosi 1.04, pri čemu je vrednost ovog pokazatelja opala za 34.38% za vremenski period 2018-2020. godine.

 • Prosečna vrednost pokazatelja zaduženosti hotela iznosi 0.91, pri čemu je vrednost ovog pokazatelja porasla za 32,05% za vremenski period 2018-2020. godine.

 • Prosečna vrednost pokazatelja finansijske stabilnosti hotela iznosi 1.47, pri čemu je vrednost ovog pokazatelja porasla za 24.81% za vremenski period 2018-2020. godine.

 • Prosečna vrednost prinosa na ukupnu aktivu hotela iznosi 2.24%, pri čemu je vrednost ovog pokazatelja opala za 37.52% za vremenski period 2018-2020. godine.

 • Prosečna vrednost prinosa na ukupan kapital hotela iznosi 5.56%, pri čemu je vrednost ovog pokazatelja opala za 95.05% za vremenski period 2018-2020. godine.


Primenom korelacione matrice utvrđeno je da postoji značajna povezanost tekuće likvidnosti i ubrzane likvidnosti s jedne strane i finansijske stabilnosti i prinosa na ukupnu aktivu s druge strane. Istovremeno, potvrđena je značajno negativna povezanost pokazatelja zaduženosti  prinosa na ukupnu aktivu i dobiti pre kamata i poreza. Takođe, rezultati analize ukazuju na značajnu korelisanost dobiti pre kamata i poreza i prinosa na ukupnu aktivu. Rezultati korelacije su tvrdili da ne postoji značajna povezanost između veličine hotela i ključnih pokazatelja poslovanja kao što su likvidnost i zaduženost. Međutim, veličina hotela je negativno korelisana sa pokazateljima profitabilnosti, što može ukazati na čnjenicu da veći hoteli beleže manji nivo profitabilnosti i obrnuto.

Radi ispitivanja stabilnosti i održivosti performansi poslovanja hotela u AP Vojvodini sprovedeno je merenje i ocenjivanje varijacija u nivou likvidnosti, profitabilnosti, zaduženosti i finansijske stabilnosti. Rezultati multivarijacione analize su pokazali da:

 • Značajne razlike u performansama poslovanja hotela u AP Vojvodini za vremenski period 2018-2020. godine uz statističku signifikantnost za svaku godinu posmatranja.

 • Zanačajne razlike u nivou likvidnosti hotela u AP Vojvodini za vremenski period 2018-2020. godine uz statističku signifikantnost za svaku godinu posmatranja.

 • Značajne razlike u nivou profitabilnosti hotela u AP Vojvodini za vremenski period 2014-2018. godine uz statističku signifikantnost za svaku godinu posmatranja.

 • Značajne razlike u nivou zaduženosti hotela u AP Vojvodini za vremenski period 2018-2020. godine uz statističku signifikantnost za svaku godinu posmatranja.

 • Značajne razlike u nivou finansijske stabilnosti hotela u AP Vojvodini za vremenski period 2018-2020. godine uz statističku signifikantnost za svaku godinu posmatranja.


U cilju utvrđivanja koji interni faktori su značajni za performanse hotela u AP Vojvodini, primenjeni su modeli višestruke regresije koji su uključili najvažnije pokazatelje poslovanja:

 • Rezultati modela profitabilnosti (ROA) ukazuju na značajan uticaj tekuće likvidnosti, zaduženosti i rast prihoda od prodaje na profitabilnost, dok ostali interni faktori nemaju signifikantan uticaj na prinos na ukupnu akitvu posmatranih hotela. Istovremeno, tekuća likvidnost i zaduženost negativno utiču na profitabilnost hotela mereno putem prinosa na ukupnu aktivu. Rast tekuće likvidnosti i zaduženosti za 1% uzrokuje smanjenje nivoa profitabilnosti za 0.01%, odnosno 0.24%. Rast prihoda od prodaje za 1% doprinosti rastu prinosa na ukupan kapital posmatranih hotela za 0.09%.

 • Rezultati modela profitabilnosti (ROE) prikazuju značajan uticaj tekuće likvidnosti, zaduženosti rasta prihoda od prodaje na profitabilnost, dok ostali interni faktori nemaju signifikantan uticaj na prinos na kapital analiziranih hotela. Tekuća likvidnost i zaduženost negativno utiču na profitabilnost hotela, dok rast prihoda od prodaje ima pozitivne implikacije na prinos na ukupan kapital. U slučaju rasta tekuće likvidnosti i zaduženosti za 1%, prinos na ukupan kapital biće umanjen za 0.001%, odnosno 0.15%. S druge strane, rast prihoda od prodaje za 1% doprinosi povećanju prinosa na ukupan kapital za 0.99%