Od granice katastarske opštine Senta kod vodozahvata zalivnog sistema „Kaloča“ reka Tisa pravi oštru levu krivinu. Prilikom prolećnih visokih vodostaja talasi reke podrušavaju lesnu obalu. U prirodno nastalim visokim lesnim zidinama dužine od oko 2 km svake gnezdeće sezone se nastanjuju laste bregunice (Riparia riparia), broj gnezdećih parova iznosi 3 000 – 5 000. I druge vrste, kao što su pčelarica (Merops apiaster), vodomar (Alcedo atthis), a povremeno i pupavac (Upupa epopus) se gnezde na ovom lokalitetu.