Ovaj sajt je u vlasništvu Turističke organizacije Vojvodine, a korišćenje sajta podleže pravilima i uslovima pristupa i korišćenja.


Pristupom i korišćenjem internet sajta Turističke organizacije Vojvodine, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Molimo Vas da se upoznate sa pravilima i uslovima korišćenja sajta, jer će se smatrati da ste korišćenjem sajta ista pročitali i prihvatili.

Svi sadržaji objavljeni i dostupni na internet sajtu Turističke organizacije Vojvodine isključivo su informativnog karaktera, predstavljaju autorsko pravo ili vlasništvo Turističke organizacije Vojvodine ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe, niti distribuirati trećim licima.

 Pod sadržajem koji je objavljen i dostupan na interent sajtu Turističke organizacije Vojvodine podrazumeva se tekst, grafika, zaštitni znaci, logotipi, fotografije, fonogrami, videogrami i drugi audiovizuelni mediji, baze podataka i svi ostali informativni ili tehnički materijali. Turistička organizacija Vojvodine ne garantuje za tačnost i/ili potpunost sadržaja na ovom sajtu i sve sadržaje koristite na sopstevni rizik.

Turistička organizacija Vojvodine nije odgovorna za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem ovog internet sajta ili njegovog sadržaja.

Turistička organizacija Vojvodine ima pravo da izmeni i ukloni svaki sadržaja sa svog internet sajta u svako vreme i bez prethodnog upozorenja i ne može se smatrati odgovornom ukoliko korisnik pretrpi štetu zbog ovih radnji.

Internet sajt Turističke organizacije Vojvodine sadrži linkove koji vode na druge nezavisne internet sajtove u svrhu pogodnosti korisnika, ali Turistička organizacija Vojvodine ne kontroliše sadržaje na ovim sajtovima i nije odgovorna za njih, a na ove internet sajtove pristupate na sopstvenu odgovornost.

 POLITIKA PRIVATNOSTI

Turistička organizacija Vojvodine čuva privatnost svih korisnika ovog internet sajta i štiti lične podatke korisnika internet sajta. Molimo vas da se upoznate sa našim uslovima i načinom na koji obrađujemo te podatke.

Turistička organizacija Vojvodine podatke o korisniku koje dobije tokom korišćenja ovog sajta pre svega koristi za poboljšanje ovog sajta i njegovih sadržaja, te u svrhu promocije turizma u Vojvodini.

 Lične podatke korisnika koji uključuju ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu, Turistička organizacija Vojvodine prikuplja samo kada korisnik ove podatke pruži svojom voljom prilikom popunjavanja obrazaca koji se nalaze na ovom sajtu, prilikom prijave na newsletter ili putem direktne komunikacije telefonom ili e-mailom u situaciji kada od Turističke organizacije Vojvodine zatraži informacije, promotivne materijale i sl.

Korisnik u momentu kada daje svoje lične podatke istovremeno daje i izričitu saglasnost da Turistička organizacija Vojvodine može kontatktirati korisnika radi obaveštavanja istog o sadržajima koji se odnose na promociju turizma u Vojvodini i drugim uslugama koje pruža, pri čemu korisnik u ovom slučaju potvrđuje da je poznat sa našom Politikom privatnosti.

Turistička organizacija Vojvodine je dužna da čuva privatnost korisnika u skladu sa važećim propisima i lične podatke korisnika neće ustupiti trećoj strani bez pristanka korisnika. Ukoliko je korisnik maloletno lice, neophodna je saglasnost i dozvola roditelja ili staratelja pre nego što isti da podatke o sebi.

Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične podatke.