Datum održavanja: 20.01.2014.


U orga­ni­zaciji Tur­is­tičkog info cen­tra opš­tine Pećinci u Etno kući u Kupinovu 15.01.2014. održan je radni sas­tanak „Tur­izam u Sremu – da poten­ci­jali postanu resursi“.

Cilj sas­tanka je povezi­vanje tur­is­tičkih poslenika iz Srema i poče­tak sarad­nje na zajed­ničkim pojavlji­vanjima na domaćim, ali i među­nar­o­d­nim saj­movima tur­izma. Tur­is­tički info cen­tar opš­tine Pećinci ini­ci­ja­tor je prvog radnog sas­tanka kojem su pris­ustvo­vali pred­stavnici tur­is­tičkih orga­ni­zacija iz celog Srema. Među­sob­nim povezi­vanjem napravljen je prvi korak ka daljoj sarad­nji u smislu zajed­ničkog nas­tupa na saj­movima tur­izma, ali i u smislu započinjanja poslova na izradi pro­jekata, koji bi doprineli jačanju konkurent­nosti tur­izma i pozi­cioni­ranju Srem­skog okruga na tur­is­tičkoj mapi Srbije. Prvi radni sas­tanak dao je i prve rezul­tate. Eko, etno i agro tur­izam neke su od smer­nica ka daljem plani­ranju strate­gije razvoja tur­izma u Sremu. Obed­ska bara i Kupinovo tur­is­tičke su uzdan­ice opš­tine Pećinci. Rum­ska opština ima razvi­jenu i bogatu ponudu iz oblasti kul­turno-istori­jskog tur­izma, a u planu je dalji razvoj ruralnog i sport­sko-rekreativnog tur­izma. I u Tur­is­tičkoj orga­ni­zaciji opš­tine Inđija ističu da već imaju razrađenu tur­is­tičku mapu i da će kroz razne pro­jekte pokušati da dođu do sred­stava kako bi nas­tavili da se bave pro­mo­ci­jom i unapređenjem kvaliteta tur­is­tičke ponude i sadržaja. Zaključak sas­tanka je da Srem ima veliki tur­is­tički poten­ci­jal i da samo daljom sarad­njom i stavom da jedni drugima nisu konkuren­cija već vetar u leđa, sremske opš­tine mogu da pari­raju velikim tur­is­tičkim centrima