CRKVA SVETOG NIKOLE – Novi Bečej

Novobečejska crkva podignuta je 1744. godine u vidu jednobrodne građevine koja se na istoku završava petostranom oltarskom apsidom, dok sa na zapadnoj strani uzdiže tipičan višespratni barokni zvonik sa limenim ”jastukom”, lanternom i krstom. Lezene sa ornamentisanim kapitelima, profilisani venci i okviri polukružno završenih prozora, sve to čini uobičajenu fasadnu dekoraciju vojvođanskih sakralnih objekata sa…

MUZEJ STARIH MAŠINA “ŽERAVICA” – Novo Miloševo

Sve je počelo krajem sedamdesetih prošlog veka od ideje Milivoja Žeravice (1931-2009) da nabavi traktor Fordson 10-20 HP iz 1924. godine kakav je imao njegov otac Milorad (1909-1968), među prvima u selu i uz koji je on odrastao. Imati traktor na selu, u to vreme je bila prava retkost i svojevrsna atrakcija.Sasvim slučajno je od…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE “MATEJSKI BROD” – Novi Bečej

Tragovi stalnih ljudskih naselja na području novobečejske opštine otkriveni su na Borđošu, Garajevcu i Matejskom Brodu. Matejski Brod, kao značajno arheološko nalazište, Rešenjem Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NR Srbije 1950. godine stavljen je pod zaštitu države.Arheološki lokalitet Matejski Brod nalazi se na oko 6 kilometara severoistočno od Novog Bečeja, na granici…

MUZEJ “KOTARKA” – Novo Miloševo

Zavičajni muzej „Kotarka” u Novom Miloševu nalazi se u objektu koji pripada ambijentalnoj celini dvorca grofovske porodice Karačonji. Bogdan Karačonji je 1781. godine od bečkog dvora kupio veleposed Beodru (danas deo Novog Miloševa) za 105.000 forinti.Već 1805. godine Beodra dobija status varošice i kreću intenzivni građevinski radovi. Tokom XIX veka na veleposedu niče preko 50…

ŽITNI MAGACIN – Novi Bečej

Žitni magacin u Novom Bečeju podignut je izmađu 1778. i 1780. godine, kao masivna jednospratna građevina, izdužene pravougaone osnove, postavljena povučeno od regulacione linije Ulice Rajka Rakočevića, pored nasipa, na nekadašnjem ušću Malog Begeja, rukavca Tise, u Tisu.Ima tri etaže: prizemlje, sprat i tavan. Konstruktivni sklop čine masivni obodni zidovi debljine 69 cm. Raspon podužnih…

ZGRADA STARE OPŠTINE VRANJEVO – Novi Bečej

Zgrada stare opštine Vranjevo podignuta je 1824. godine u seoskoj varijanti ampira, kao prizemna ugaona građevina, sa dva jednaka simetrična krila, koja se završavaju jednostavnim čeonim zabatima. Građevina predstavlja lep primerak dobro očuvanog objekta, sa početka XIX veka, koja nije ništa izgubila od svojih stilskih osobina, karaktera prostora i određene funkcionalne namene.Podignuta je kao administrativni…