LOVIŠTE LIVADE – Bašaid

Lovačko udruženje “Fazan” iz Bašaida, opština Kikinda, gazduje lovištem “Livade” ukupne površine 7.546 ha, od čega 6.816 ha lovne površine. Lovačko udruženje “Fazan” iz Bašaida ima 96 aktivnih članova. Stalno gajene vrste divljači u lovištu “Livade” su srna, zec, fazan i poljska jarebica. Lovište ima sledeće lovne objekte: 2 stabilne čeke, 3 hranilišta za srne,…

LOVIŠTE GELIJA – Banatsko Veliko Selo

Na delu teritorije Opštine Kikinda, ukupne površine 13.365 ha, od kojih lovne površine obuhvataju oko 11.000 ha. Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, grlica, gugutka i golub grivnjaš. Mogućnost smeštaja turista: u ugostiteljskim objektima u Kikindi. Lovištem gazduje LU „Graničar“.

SPORTSKI CENTAR “JEZERO” – Kikinda

Postojeća prirodna bogatstva kompleksa nametnula je određeno kompenzaciono rešenje tako što jedan deo čini slobodno rekreativnu zonu sa šetalištima, parkovima, školom u prirodi sa autohtonim vrstama zelenila, livadama, cvetnjacima itd., dok su na drugom delu locirani objekti za angažovano i slobodno bavljenje sportom.U tu svrhu izgrađen je Sportski centar “Jezero” i pušten u korišćenje 1979.…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “PAŠNJACI VELIKE DROPLJE” – Mokrin

Pašnjaci velike droplje predstavljaju specijalni prirodni rezervat, koji je predstavljen mozaikom stepskih, slatinskih, livadskih, močvarnih i oraničnih ekosistema, sa retkim biljnim i životinjskim vrstama, među kojima se svakako svojom atraktivnošću ističe velika droplja. Ovo područje je jedino stanište ove ptice u Srbiji i jedno od retkih staništa iste u Evropi i svetu. Velika droplja je…

MANASTIR SA CRKVOM SVETE TROJICE – Kikinda

Kada uđete u grad iz pravca Zrenjanina idete do prvog semafora pa desno.Tu je i tabla. Nastavite pravo do sledeće table i samog manastira sa desne strane pored groblja. Crkva posvećena Svetoj Trojici sa konakom podignuta je 1887 god. za vladavine Franje Josifa.To je zadužbina Melanije Nikolić rođene Gačić, koja je manastiru poklonila i 300…

KULTURNI CENTAR – Kikinda

Kulturni centar Kikinda, kao ustanova od posebnog interesa za grad u kreiranju njegove kulturne scene, osnovan je radi:– pripreme i realizacije kulturnih, obrazovnih, edukativnih i zabavnih programa, – aktivnosti koje nisu sadržane u delatnostima, programima i aktivnostima ustanovaposebno za to osnovanih na teritoriji opštine Kikinda,– podsticanja i promocije stvaralaštva, – podrške u pripremi i realizaciji…

ISTORIJSKI ARHIV KIKINDA – Kikinda

Osnovna delatnost Arhiva utvrđena je Zakonom o kulturnim dobrima (Sl.gl. 71/94) i predstavlja niz postupaka i radnji vezanih za zaštitu kulturnih dobara, tj.arhivske građe. Pored ove, primarne delatnosti, Arhiv pruža i usluge korišćenja arh. građe pravnim i fizičkim licima, izdaje razna uverenja na osnovu podataka iz građe kojom raspolaže, publikuje i objavljuje građu i istoriografske…

CENTAR ZA LIKOVNU I PRIMENJENU UMETNOST I “GALERIJA TERA” – Kikinda

Internacionalni simpozijum “TERRA” osnovan je 1982. god u Kikindi. U prostoru stare ciglane i crepane (iz 1905. godine) u veličanstvenom ambijentu i ateljeu starog Pogona 2, koji se nalazi u krugu “TOZE MARKOVIĆA” nastala su dela koja su značajno uticala na pravac razvoja savremene srpske skulpture. Na Simpozijumu je: učestvovalo 137 vajara iz zemlje i…