CRKVA SVETIH PETRA I PAVLA – Berkasovo

Period gradnje: 1766/1778. Izvedena je u maniru baroka, između 1766 i 1778. Koncipirana je kao jednobrodna crkvena građevina sa polukružnom oltarskom apsidom na istoku. Visoki zvonik, naglašene limene kape pokajnih formi, naknadno je prizidan uz zapadnu fasadu. Skladnu i smirenu fasadnu dekoraciju čine prislonjeni pilastri i profilisan krovni venac. Reprezentativan višespratan ikonostas, bogato ukrašen barokno-pokajnim…

CRKVA SVETOG NIKOLE – Erdevik

Pravoslavna crkva Sv. Nikole u Erdeviku podignuta je 1904. godine u klasicističkom stilu. Ikonostas su rezbarili Johanes Lašok i Sigismund Egerman. Ikone na ikonostasu oslikali su 1807. godine Georgije Bakalović, a pevnice i tronove Georgije Geršić. Prednji deo svoda oslikao je 1829. godine Georgije Bakalović, a ostale delove Jovan Nedeljković. Zidovi su kasnije prekrečeni.

CRKVA SVETOG NIKOLE – Šid

Period gradnje druga polovina XVIII veka. Monumentalna crkva Sv. Nikole podignuta je u drugoj polovini XVIII veka. Visinom broda i zvonika kao i gabaritom prevazilazi sremske crkve toga vremena. Koncepcijom prostora i oblikovanjem arhitektonskog ukrasa pripada savremenim baroknim rešenjima sakralnog graditeljstva. Jednobrodna je građevina s polukružnom apsidom i visokim prizidanim zvonikom. Neuobičajene su jedino segmentne…

CRKVA SVETOG DIMITRIJA – Ljuba

Period gradnje 1910. Selo Ljuba smešteno je na zapadnim obroncima Fruške gore, par kilometara severno od Erdevika. U njemu je, na mestu starije drvene kapele sa početka XIX veka, podignuta 1910. crkva posvećena sv. Dimitriju. Građevina je skromnih dimenzija, jednobrodna, omalterisanih i okrečenih zidova od čerpića, sa oltarskom apsidom na istočnoj strani, dok se na…

BOGORODIČNA CRKVA – Morović

Prvobitna pravoslavna crkva nastala je početkom 18. veka i vizitacija iz 1729. godine je spominje kao već postojeću i sagrađenu u okviru tvrđave. Vizitacija navodi da je Morovićka tvrđava sagrađena na obali i da u njoj stanuje vrhovni kapetan Jovan Monastrelija sa jednim pravoslavnim sveštenikom kojeg on i izdržava. Izvan tvrđave žive i katolici i…