CRKVA SVETIH PETRA I PAVLA – Berkasovo

Period gradnje: 1766/1778. Izvedena je u maniru baroka, između 1766 i 1778. Koncipirana je kao jednobrodna crkvena građevina sa polukružnom oltarskom apsidom na istoku. Visoki zvonik, naglašene limene kape pokajnih formi, naknadno je prizidan uz zapadnu fasadu. Skladnu i smirenu fasadnu dekoraciju čine prislonjeni pilastri i profilisan krovni venac. Reprezentativan višespratan ikonostas, bogato ukrašen barokno-pokajnim…

CRKVA SVETOG NIKOLE – Šid

Period gradnje druga polovina XVIII veka. Monumentalna crkva Sv. Nikole podignuta je u drugoj polovini XVIII veka. Visinom broda i zvonika kao i gabaritom prevazilazi sremske crkve toga vremena. Koncepcijom prostora i oblikovanjem arhitektonskog ukrasa pripada savremenim baroknim rešenjima sakralnog graditeljstva. Jednobrodna je građevina s polukružnom apsidom i visokim prizidanim zvonikom. Neuobičajene su jedino segmentne…