CRKVA SVETIH ARHANGELA GAVRILA I MIHAILA U DRAGUTINOVU – Novo Miloševo

Mesto je naseljeno 1752. godine pod nazivom Karlovo, po austrijskom caru Karlu VI. Posle Prvog Svetskog rata dobilo je naziv Dragutinovo, a posle Drugog, Banatsko, odnosno Novo Miloševo. Sadašnja crkva podignuta je 1842. godine, što je zabeleženo u malternom natpisu nad ulaznim portalom. Zapadno pročelje crkve rešeno je u neoklasičnom stilu sa plitkim pilastrima nad…

PRAVOSLAVNI HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA – Novo Miloševo

Crkva je jednobrodna građevina, postavljena svojom zapadnom fasadom na regulacionu liniju ulice, dok je ograda porte izbačena prema putu za oko 5-6 metara od regulacione linije. Konstruktivni sklop čine noseći zidovi i polukružni lukovi na koje se oslanjaju poluobličasti svodovi. Iz zapadnog pročelja se uzdiže visoki zvonik. Crkva je jednostavne dekoracije, bez posebnih stilskih karakteristika.…

KAPELA PORODICE PULAI SA KALVARIJOM NA KATOLIČKOM GROBLJU – Novi Bečej

Kapela porodice Pulai sagrađena je krajem XIX veka. To je jednobrodna građevina skladnih proporcija, koncipirana u duhu gotike sa zvonikom nad ulazom i polukružnom apsidom na suprotnom kraju. Fasade su ukrašene nišama i lezenama. Iznad ulaza je scena Raspeća, a dve plitke niše sa krstovima dopunjuju dekoraciju pročelja. Unutrašnji prostor je podeljen na dva traveja…

CRKVA SVETOG NIKOLE – Novi Bečej

Novobečejska crkva podignuta je 1744. godine u vidu jednobrodne građevine koja se na istoku završava petostranom oltarskom apsidom, dok sa na zapadnoj strani uzdiže tipičan višespratni barokni zvonik sa limenim ”jastukom”, lanternom i krstom. Lezene sa ornamentisanim kapitelima, profilisani venci i okviri polukružno završenih prozora, sve to čini uobičajenu fasadnu dekoraciju vojvođanskih sakralnih objekata sa…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “SLANO KOPOVO” – Novi Bečej

Slano Kopovo se nalazi u severnom Banatu, 5 km severoistočno od Novog Bečeja, omeđano putevima Novi Bečej-Novo Miloševo i Novi Bečej-Bašaid. Jedan je od reprezentativnih, još uvek očuvanih panonskih predela. Ovo slano jezero predstavlja izuzetnu prirodnu vrednost i sa geomorfološkog, hidrološkog i mikroklimatskog aspekta. Slano Kopovo predstavlja jedno od najvažnijih i najosobenijih staništa ptica u…