Adresa: Dunavska bb, Stara Palanka

Telefon: +381 (0)13 841 106