Adresa: Dunavska 2, Stara Palanka

Telefon: +381 (0) 13 841 176