Rusanda je najveće zaslanjeno jezero u Srbiji koje predstavlja deo očuvanog i ekološki funkcionalnog kompleksa zaslanjenih jezera i livada u banatskom Potisju. Nalazi se 16 kilometara severozapadno od Zrenjanina. Park prirode ,,Rusanda" obuhvata zaslanjeno jezero prirodnog porekla i kompleks slatinastih livada, vlažnih livada kao i sekundarna staništa nastala radom i potrebama ljudi. Biodiverzitet ovog područja je izuzetno raznovrstan. Ovde je identifikovano 235 taksona biljaka, 211 vrsta ptica, 31 vrsta sisara. Najveći broj zabeleženih vrsta spada u strogo zaštićene i zaštićene vrste. Nadaleko čuven je mineralni peloid slanog jezera koji poseduje lekovita svojstva, a koji koristi Specijalna bolnica za rehabilitaciju ,,Banja Rusanda"

Fotografija: Danilo Đeković