Tip: null

Adresa: Bul.Mihajla Pupina 25, Novi Sad (JP ''Vode Vojvodine'')

Telefon: +381 (0)21 488 1888

Email: office@vodevojvodine.rs

Web: www.vodevojvodine.rs; www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=park_prirode_jegricka

Slivno područje Jegričke formirano je na području južne Bačke, odnosno na njenoj lesnoj terasi. Obuhvata površinu od 144.200 ha, sa izduženim oblikom sliva od oko 100 km, prosečne širine 14,5 kilometara. Prvi prikaz vodotoka Jegrička datira iz 1762. godine na kartama Bačko - Bodroške županije. Jegrička je danas desna pritoka Tise. Iako je najveći i najduži vodotok južne Bačke, ukupne dužine 65km, ona nije prava reka, već čitav niz bara povezanih širim ili kraćim udubljenjima. Njen prirodni početak nalazi se na području Despotova, Silbaša, Paraga, ratkova i Pivnica. Kod Despotova spajaju se depresije - krakovi Jegričke i formiraju jedinstveni vodotok koji se na 37 kilometru kod Žablja uliva u Tisu. Krajem 2005. godine, opština Žabalj donela je Odluku o proglašenju Parka prirode "Jegrička" (značajno prirodno dobro III kategorije zaštite). Odluku su kasnije prihvatile i opštine kroz koje Jegrička protiče - Bačka Palanka, Vrbas i Temerin. Staranje nad Parkom prirode ''Jegrička'' povereno je JVP "Vode Vojvodine". Zaštićeno područje prostire se na oko 1.144 hektara, od čega je oko 21% nalazi u II, a ostatak u III režimu zaštite. Park prirode "Jegrička" bogat je florom i faunom. Posebnu lepotu Jegričkoj daju beli lokvanj, barska paprat, vodeni orašak i mešinka, a u njoj borave i zaštićene vrste riba: šaran, smuđ, štuka i som. Od izuzetnog značaja je prisustvo vidre, vrste sa svetske Crvene liste kičmenjaka. Jegrička je proglašena za međunarodno značajno područje za zaštitu ptica (IBA) i kandidat je za upis na međunarodnu listu ramsarskih (vlažnih) područja.
U okviru parka otvoren je i novi informativni centar u Temerinu, čiji je cilj da posetiocima omogući pružanje svih potrebnih informacija i usluga, a postoji mogućnost sprovođenja jednodnevnih ekskurzija i nastave u prirodi.