Datum održavanja: 19.07.2018.

Sastanak je započeo u 10 časova u prostorijama FEP APV  Ivana Đurica, pomoćnica direktorke je ispred Fonda pozdravila je sve prisutne i otvorila sastanak.
Menadžerka projekta Magdalena Parat je u kratkim crtama izvestila o izveštaju o napretku projekta za drugi izveštajni period. Nakon toga, svaka partnerska institucija je izvestila o sprovedenim aktivnostima u drugom izveštajnom periodu, kao i o tekućim aktivnostima u trećem izveštajnom periodu.
Ivana Šimecki ispred VSŽ je izvestila o aktivnostima vezanim za postupak nabavke holograma. Kao lokacije holograma, izabrani su muzeji. Budući da u FEP APV predstoji nabavka holograma, razmenjena su iskustva i korisne informacije oko sprovođenja javne nabavke. U saradnji sa TOV, kao tačke za postavljanja holograma u Srbiji su predložene: Sirmium, Sremski front, Info centar TOV u Novom Sadu, Galerija Matice srpske i Info-centar u Sremskim Karlovcima (Eparhija). Od predloženih lokacija neophodno je odabrati tri lokacije koje mogu da zadovolje tehničke uslove neophodne za postavljanje holograma.
Nataša Pavlović ispred TOV je obavestila partnere da je kod njih došlo do izmene člana projektnog tima, naime Sandra Poleksić je otišla na porodiljsko odsustvo, te se njena zamena treba prijaviti preko Vodećeg partnera. TOV je izradio marketing plan i pripremu promo materijala. Istaknuta je potreba da se za sve promotivne materijale i publikacije obavezno koriste programski logo s akronimom projekta na engleskom jeziku (INTERREG IPA CBC-CROATIA-SERBIA 2014-2020) i da se poštuju znaci vidljivosti programa. Što se izrade filma tiče, javna nabavka je nešto ranije raspisana kako bi se iskoristilo dobro vreme u cilju snimanja materijala. Takođe je bilo i reči o tome kako iskoristiti sredstva koja ostanu nepotrošena u partnerskim budžetima i na koji način sprovesti proceduru za preraspodelu novca između budžetskih linija.
Saša Bošnjak ispred Univerziteta u Novom Sadu-Ekonomski fakultet u Subotici izvestio je sve partnerske institucije da rade na izradi web platforme. Za potrebe istog, TOV je zamoljen da dostavi potrebne podatke: količinu/vrste tačaka. UNSEFS takođe treba da nabavi VR opremu, dok FEP APV softver za VR. Lokacije predložene za VR su: Sirmium i/ili Novi Sad.
Što se AR tiče, FEP APV je nabavio tablete i treba da izradi softver za AR. Predložene lokacije za AR su: Sirmium, Sremski front i Info centar u Novom Sadu.
Na kraju, načelno je dogovoreno da se naredni sastanak članova projektnog tima i upravnog odbora održi u Vukovaru u septembru 2018. godine, a šesti sastanak članova projeknog tima u novembru u Subotici.
Magdalena Parat i Ivana Đurica su se zahvalile svim projektnim partnerima na učešću. Sastanak se završio u 16 časova.
Zaključci:
- Započete aktivnosti vezane za dizajn i štampanje promo materijala
- Započete aktivnosti vezane za holograme
- Započete aktivnosti vezane za izradu web platforme
- Dogovoreni naredni projektni sastanci