Adresa: Stari Slankamen

Telefon: +38122510970

Email: turizam@indjija.net

Web: http://www.indjija-tourism.com

Lesni profil u Starom Slankamenu predstavlja, najkompletnije geonasleđe lesnih sedimenta u Evropi stari oko 800 000 godina. U njima se čuva tajna ledenog doba, a punih 280 godina su predmet istraživanja domaćih i stranih naučnika.Naučnici tvrde da upoređivanjem čestica lesnih profila na različitim mestima zemljine kugle mogu, na primer, da rekonstruišu kakvi su bili klimatski uslovi u tom delu sveta pre petnaest hiljada godina!
Na lesnom profilu kod Starog Slenkamena izdvaja se jedanaest pedokompleksa: pedokompleksi F11 do F9, rubificiranog smeđeg zemljišta koja odgovaraju toploj i vlažnoj mediteranskoj klimi starijeg pleistocena. Smeđa paleozemljišta pedokompleksa F8 i F7 odgovaraju kontinentalnoj umerenopromenljivoj klimi srednjeg pleistocena, koji se završava rubificiranim smeđim paleozemljištem tj., pedokompleksom F6, što ukazuje na povratak tople mediteranske klime. Pedokompleks F5, pripisuje se početku Virma ili Ris-Virm interglacijalu. Ovo se objašnjava pojavom toplije i vlažnije klime tokom mlađeg pleistocena u južnim delovima Evrope, koji je pružio povoljne uslove za obrazovanje černozema.