Adresa: Vilovo

Izgrađena je 1806. godine na mestu crkvene građevine iz 1745. Koncipirana je u duhu klasicizma sa uobičajenom organizacijom prostora i obradom fasada svedenim ukrasom. Zapadno pročelje, istaknuto visokim zvonikom, skladno je ukomponovano sa dekoracijom podužnih fasada, koja je izvedena kombinacijom plitkih pravougaonih i nešto dubljih polukružnih niša. Posebnu umetničku vrednost poseduje ikonostasna pregrada preneta iz neke veće crkve, što se vidi po skraćenjima koja su obavljena da bi se uklopila u novi, manji hram. Oslikao ju je 1752. godine aradski slikar Stefan Tenecki, čiji je ovo najraniji datirani rad. U sredini još uvek tradicionalno vezanoj za zografsko slikarstvo, Tenecki je prihvatio stilske odlike nastupajućeg baroka, koji je zaobilaznim putem stigao preko Kijeva. Tako postaje jedan od naših prvih umetnika koji su se napustivši diktat vizantijske umetnosti, okrenuli zapadnjačkim uzorima. Manir novog slikarstva najuočljivije je na predstavama Bogorodice i Sv. Nikole. Izvrsna obrada draperije, precizan crtež sa očigednim poznavanjem anatomije i zvučan kolorit, predstavljaju u vilovskoj crkvi, Teneckog kao zrelog umetnika. Konzervatorski radovi izvedeni su 1979. godine.