Tip: null

Adresa: Svetozara Markovića bb, Neradin

Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Neradinu podignuta je u prvoj polovini 8. veka (732.) i predstavlja spomenik kulture od velikog značaja. Nikolajevska crkva u Neradinu je sagrađena kao jednobrodna građevina sa spolja petostranom apsidom, pravougaonim pevnicama, kupolom desetostranog tambura i skladnim zvonikom. Oltarsku pregradu ranobaroknog stila rezbario je nepoznati majstor druge polovine 8. veka. Ikone se pripisuju novosadskom slikaru Vasiliju Ostojiću i njegovom pomoćniku Jovanu Popoviću, a natpisom su datovane u 760. godine. Ukoliko su autori ikona zaista Ostojić i Popović, to bi značilo da je neradinski ikonostas nastao u ranom periodu njihove karijere. Ostojić je prihvatio stil svog ukrajinskog učitelja Jova Vasilijeviča, i do kraja života se držao svojih umetničkih veza sa tradicijom ranobarokne epohe, što je naručiocima njegovih radova potpuno odgovaralo, sudeći po popularnosti koju je imao i imetku koje je stekao. Na arhijerejskom tronu nalazi se ikona Hrista. Nekoliko celivajućih prazničnih ikona malog formata radio je majstor Jefrem Isailović 778. godine. Zidne slike nepoznatog autora predstavljaju biblijske svete ličnosti i događaje kao i srpske svetitelje. Konzervatorsko-restauratorski radovi obavljani su u dva maha, 964. i 982. godine.