Ostaci antičkog utvrđenja sa pristaništem, nalaze se na levoj obali Dunava, u naselju Begeč na potezima Kuva i Acke. Podignuto je krajem 3. veka kao deo utvrđenog kontralimesa, nasuprot utvrđenju Bononia (Banoštor). Manja arheološka iskopavanja obavljena su 1902, dok su istraživanjima 1967. i 1974-75. otkriveni delovi južnog bedema, kule i temeljne stope delova pristaništa na obali Dunava. Na južnoj strani kompleksa nalaze se kasnosrednjovekovna nekropola i grobovi iz doba seobe naroda, a na pretpostavljenom severnom bedemu - sarmatska nekropola. Priobalni deo utvrđenja prekriven je 1965. odbrambenim nasipom za zaštitu od poplava. Na preostaloj površini se na osnovu konfiguracije terena mogu uočiti tragovi bedema i drugih građevina u okviru utvrđenja.