Adresa: Uz most, na desnoj obali Dunava, Beška

Arheološki lokalitet Kalakača predstavlja naselje gradinskog tipa koje datira iz perioda starijeg gvozdenog doba. Nalazi se na rečnoj terasi visoko iznad obale Dunava, u blizini beščanskog mosta. Prva istraživanja ovog lokaliteta, koja su prethodila izgradnji autoputa i mosta, otkriven je deo naselja koji je sa južne strane zaštićen rovom i verovatno zemljanim bedemom, dok je sa ostalih strana naselje bilo zaštićeno prirodnim usecima (surducima) i visokom strmom obalom. Na istraženom prostoru pronađeno je 215 objekata od kojih najveći broj predstavljaju silosi za čuvanje žita i ostalih namirnica. Manji broj objekata predstavlja kružne kolibe sa centralnim stubom u sredini.
Nalazište je veoma poznato i priznato, ne samo u srpskoj već i evropskoj arheologiji.
Najveći broj pokretnih predmeta pronađenih prilikom arheoloških iskopavanja čine ulomci keramičkih posuda - amfore, pitosi, zdele, šolje, minijaturne livačke posude.