Lokalitet se nalazi u ataru sela Horgoš, oko 300 metara severno od željezničke pruge Subotica-Horgoš. Zaštitnim iskopavanjima otkriveni su temelji crkve sa tornjem koji je prizidan uz zapadni zid. Temelji hrama rađeni su u tehnici trpanca, od lomljenog kamena vezanog razmućenog glinom. Na većem delu osnove sačuvana je samo nabijena glina sa sitnijim šljunkom u širini zida (1 metar). Prilikom iskopavanja, u ruševinama unutrašnjeg dela crkve otkriven je grob sa srebrnim nakitom iz 15. veka. Konzervirani temelji crkve su razvučeni i uništeni. Naknadno je načinjena kopija temelja, ali ona ne može imati svojstvo nepokretnog kulturnog dobra. Kako se ne raspolaže pouzdanim arheološkim podacima, autor iskopavanja je, na osnovu analogija itraženih sakralnih objekata, uglavnom u Mađarskoj, datovao crkvu u polovinu 13. veka. Južno i jugoistočno od crkve nalazi se veća nekropola, koja je delimično uništena trasom autoputa, a na periferiji je obrazovano srednjevekovno naselje. Na susednim suvim uzvišenjima u močvari, nalazi se nekoliko manjih naseobina koje se arheološki mogu datovati od 11. do 15. veka. Oko ostataka crkve je 1995. istražena srednjevekovna nekropola.

Tekst preuzet ca: spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs